Pravidla pro zrušení

zrušení

stažení

Máte právo tuto smlouvu odvolat do čtrnácti dnů bez udílně.

Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (IBS GmbH GEO-CAD, Binger Str. 77, 55257 Budenheim, Telefon: +49-170-5938158, Fax: +49-6139-3556156, E-Mail: philipp.sowinski@monteurzimmerguru.de) prostřednictvím jasného prohlášení (e.B. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený formulář odvolání modelu, který není povinný.

Pro dosažení souladu s obdobím zrušení postačuje, abyste před uplynutím lhůty pro zrušení zaslat oznámení o výkonu práva na zrušení.

Důsledky zrušení

Pokud tuto smlouvu odvoláte, budeme vám muset vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ dodávky, než je nejlevnější standardní dodávka, kterou nabízíme), okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto splátku používáme stejné platební prostředky, které jste použili při původní transakci, pokud s vámi není výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány poplatky za tuto splátku.

Pokud jste požádali, aby služby začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám zaplatit přiměřenou částku rovnající se podílu služeb, které již byly poskytnuty v době, kdy nás informujete o výkonu práva na odstoupení od smlouvy v souvislosti s touto smlouvou ve srovnání s celkovou částkou služeb poskytovaných ve smlouvě.

- Konec storno podmínek -Vzorový formulář odvolání

(Chcete-li smlouvu odvolat, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

- společnosti IBS GmbH Geo-CAD, Binger Str. 77, 55257 Budenheim, Fax: +49-6139-3556156, E-mail: philipp.sowinski@monteurzimmerguru.de:

- I/my (*) tímto ruším smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) o nákupu následujícího zboží (*)/ poskytování následující služby (*)
- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě sdělení na papíře) - Datum

_______________
(*) Odstranit nepřesné.