Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Obecné

a) Oblast působnosti

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní vztahy mezi společností IBS GmbH GEO-CAD, Binger Str. 77, 55257 Budenheim, zastoupenou jejím výkonným ředitelem: Dipl.-Ing. Waldemar Sowinski (dále jen monteurzimmerguru.de) a zákazníky ve znění platném v době uzavření smlouvy. Protichůdné všeobecné obchodní podmínky zákazníka jsou tímto výslovně v rozporu.

b) Popis služby

monteurzimmerguru.de je online realitní portál pro nájemní nemovitosti všeho druhu od soukromých a komerčních poskytovatelů. Pro nájemníky není nutné, aby si vytvářeli uživatelský účet. Poskytovatelé nájemních nemovitostí si musí před použitím vytvořit účet poskytovatele a vybrat nabízený balíček.

c) Smlouva / dostupnost

Smluvní jazyk je němčina. Dostupnost webových stránek monteurzimmerguru.de je zaručena v rámci technických a provozních možností s přihlédnutím k zájmům zákazníků, přičemž dočasná a dočasná omezení jsou možná v přiměřených mezích (např.B. údržba serveru, selhání serveru, technické závady).

d) Následná změna obchodních podmínek

monteurzimmerguru.de je oprávněna následně upravit a doplnit všeobecné obchodní podmínky ve vztahu ke stávajícím obchodním vztahům, pokud to vyžadují změny právních předpisů nebo judikatury nebo jiné okolnosti vedou nejen k nevýznamnému narušení smluvního rovnocenného vztahu. Následná změna obchodních podmínek nanásává, pokud zákazník proti změně do šesti týdnů od oznámení vznést námitku. monteurzimmerguru.de zákazníkovi na začátku období výslovně uvěří, že jeho mlčení je přijetím změny smlouvy, a dá mu možnost učinit v této době výslovné prohlášení. Pokud zákazník včas podá námitku, monteurzimmerguru.de i zákazník mohou smluvní vztah mimořádně ukončit.

e Zpoždění výkonu

Zpoždění plnění v důsledku vyšší moci a v důsledku mimořádných a nepředvídatelných událostí, kterým monteurzimmerguru.de nemůže zabránit extrémní péčí (to zahrnuje zejména stávky, úřední nebo soudní příkazy a případy nesprávného nebo nesprávného sebedání navzdory odpovídajícím krycím obchodům), monteurzimmerguru.de pro. Opravňuje monteurzimmerguru.de odložit plnění o dobu trvání obstrukční události. V případě nedostupnosti z výše uvedených důvodů může monteurzimmerguru.de odstoupit od smlouvy. monteurzimmerguru.de zavazuje neprodleně informovat zákazníka o nedostupnosti a vrátit veškeré služby, které již byly okamžitě poskytnuty.

§ 2 Uživatelský účet

a Obecné

Uživatelský účet lze vytvořit zdarma. Údaje požadované pro poskytování služeb společností monteurzimmerguru.de (jméno, e-mail a požadované heslo). Zápisy jsou potvrzeny kliknutím na tlačítko "Registrovat". Zákazník poté obdrží potvrzovací e-mail a může aktivovat svůj uživatelský účet kliknutím na odkaz na ověření, který je zde obsažen. Tím se dokončí proces registrace. Obsah této smlouvy s bezplatným uživatelem je uložen monteurzimmerguru.de a zákazník si jej může prohlédnout po odeslání registrace ve svém uživatelském účtu.

b) Ukončení uživatelské smlouvy

Zákazník může smlouvu s uživatelem kdykoli vypovědět písemně (např.B e-mailem, faxem nebo poštou). Zrušení pak nabývá účinnosti po uplynutí doby platnosti všech rezervovaných placených balíčků nebo služeb. monteurzimmerguru.de může kdykoli ukončit uživatelskou smlouvu s výpovědní lhůtou jednoho měsíce. monteurzimmerguru.de si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, které byly neaktivní po dobu delší než 6 měsíců.

§ 3 Účet poskytovatele

a Obecné

Existují tři různé balíčky, na jejichž základě mohou zákazníci nastavit nabídky pronájmu na monteurzimmerguru.de. Balíčky se liší z hlediska možností aplikace při vytváření nabídky pronájmu. K dispozici je bezplatný balíček, balíček plus a prémiový balíček.

b) Rezervace balíčku

Chcete-li si rezervovat jeden z balíčků, musí si zákazník nejprve vytvořit uživatelský účet a poté se k něj přihlásit. Zde si pak může vybrat požadovaný balíček. Ve druhém kroku zadá všechny potřebné informace o ubytování. Ve třetím kroku obdrží zákazník náhled své reklamy. Ve čtvrtém kroku zadá své údaje včetně fakturační adresy, zarezervuje si placený balíček a obdrží přehled plateb, než potvrdí svou objednávku kliknutím na tlačítko "objednávka podléhá platbě". Zákazník poté obdrží potvrzovací e-mail, který ještě nepředstavuje uzavření smlouvy. monteurzimmerguru.de nabídku zákazníka aktivací nabídky do dvou pracovních dnů. Obsah rezervované smlouvy o balíčku je uložen monteurzimmerguru.de a zákazník si jej může prohlédnout na svém účtu poskytovatele po odeslání rezervace.

c) Změna balíčku

Zákazníci, kteří již mají účet poskytovatele prostřednictvím předchozích rezervací balíčků, mohou přepínat balíčky v rámci svého účtu poskytovatele. Tato změna je možná jednou za fakturační období. V případě změny balíčku během aktuálního fakturovaného období se pro starý balíček provádí výpočet pro rata a se změnou začíná měsíc pro nový balíček, který se pak vypočítá podle celého měsíce.

d Ceny a fakturace

Všechny ceny jsou včetně DPH. monteurzimmerguru.de fakturu na částku faktury zákazníkovi, který je povinen zaplatit výhradně e-mailem.

e Opožděná platba

Zákazník je v prodlení s platbou, pokud platbu monteurzimmerguru.de do dvou týdnů od obdržení faktury. V případě opožděné platby se úrok účtuje sazbou 5 procentních bodů nad základní sazbou Evropské centrální banky nebo o 9 procentních bodů nad základní sazbou Evropské centrální banky za právní transakce, kterých se spotřebitel neúčastní. V případě, že je zákazník v prodlení se svými platbami, monteurzimmerguru.de vyhrazuje právo účtovat poplatky za upomínku ve výši 2,50 EUR za další upomínku. Tvrzení o náhradě škody, která přesahuje tuto škodu, zůstává nedotčeno. Zákazník má možnost prokázat, že nedošlo k žádné nebo menší škodě monteurzimmerguru.de. V případě prodlení s platbou může být uživatelský účet okamžitě zablokován. Pokud smlouva ještě zbývá, budou údaje znovu zpřístupněny po obdržení neuhrazených plateb.

f) Doba trvání a ukončení smlouvy

Doba trvání placených balíčků je 1, 6 nebo 12 měsíců. Právo na výpověď bez výpovědi z dobrého důvodu tím zůstává nedotčeno. Pokud balíček nebyl ukončen na konci smluvního období, je doba prodloužení o vybrané smluvní období. Zákazník může smlouvu vypovědět písemně (např.B e.B e.B e-mailem, faxem nebo poštou) až 30 dní před uplynutím příslušného období. Účet zůstává aktivní až do konce aktuálního období balíčku nebo .dem konce zkušebního období a zákazník jej může pro tuto dobu stále používat. Aktuální fakturační období musí zákazník ještě odměnit. monteurzimmerguru.de může smlouvu kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc do konce příslušného smluvního období.

§ 4 Storno podmínky pro spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku

zrušení

stažení

Máte právo tuto smlouvu odvolat do čtrnácti dnů bez udílně.

Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (IBS GmbH GEO-CAD, Binger Str. 77, 55257 Budenheim, Telefon: +49-170-5938158, Fax: +49-6139-3556156, E-Mail: philipp.sowinski@monteurzimmerguru.de) prostřednictvím jasného prohlášení (e.B. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený formulář odvolání modelu, který není povinný.

Pro dosažení souladu s obdobím zrušení postačuje, abyste před uplynutím lhůty pro zrušení zaslat oznámení o výkonu práva na zrušení.

Důsledky zrušení

Pokud tuto smlouvu odvoláte, budeme vám muset vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ dodávky, než je nejlevnější standardní dodávka, kterou nabízíme), okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto splátku používáme stejné platební prostředky, které jste použili při původní transakci, pokud s vámi není výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány poplatky za tuto splátku.

Pokud jste požádali, aby služby začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám zaplatit přiměřenou částku rovnající se podílu služeb, které již byly poskytnuty v době, kdy nás informujete o výkonu práva na odstoupení od smlouvy v souvislosti s touto smlouvou ve srovnání s celkovou částkou služeb poskytovaných ve smlouvě.

- Konec storno podmínek -

§ 5 Příprava nabídky

a Obecné

V rámci balíčku, který si rezervoval, má zákazník možnost nabídnout nájemní nemovitosti prostřednictvím svého účtu poskytovatele. Zákazník je povinen v rámci nájemních nabídek uvést, zda jedná jako soukromý nebo komerční poskytovatel. Komerční poskytovatelé jsou povinni dodržovat zákonné informační povinnosti, zejména poskytnout úplný otisk.

b) Udělení práv

Za obsah (obrázky, popisy náhod), který zákazník nastaví na monteurzimmerguru.de, uděluje monteurzimmerguru.de nevýhradní, celosvětové, neomezené, přenositelné a neodvolatelné právo na užívání ve všech známých typech použití s ohledem na všechna autorská práva a další vlastni práva. Zákazník se zavazuje, že přeruší pouze ten obsah, u kterého může monteurzimmerguru.de právo na ochranu soukromí.

c) Popisy náhod

Zákazníci jsou povinni nabídky popsat přesně a úplně. Nabídky, které nepředstavují skutečnou nabídku, ale slouží výhradně k přilákání pozornosti zúčastněných stran nebo příspěvků urážlivými nebo jinak v rozporu s platnými právními předpisy, právy třetích stran nebo obsahem morálky, jsou považovány za zneužití a jsou deaktivovány nebo vymazány bez předchozího upozornění společností monteurzimmerguru.de.

Tyto návrhy obsahu jsou .B uvedeny v následujících případech:
- nesprávné a/nebo nesprávné informace,
- zavádějící informace,
- Hledači jsou informováni o nabídce unspecify nebo dokonce nesprávnými informacemi
- převod zúčastněných stran na placené internetové nebo telefonní služby,
- Kontaktní údaje budou oznámeny až po registraci za poplatek,

d Výjimka

Zákazník je monteurzimmerguru.de veškerých nároků uplatněných třetími stranami vůči monteurzimmerguru.de porušení. To zahrnuje také úhradu nákladů na nezbytné právní zastoupení.

§ 6 Odpovědnost a oprávněné použití

a) Důvěrnost / profilové údaje

Práva zákazníka podle této smlouvy nejsou převoditelná. Za příslušný udělený rozsah spoluuživotu dalšími uživateli vytvořenými zákazníkem v rámci účtu poskytovatele je zákazník plně odpovědný sám za sebe. S heslem, které zákazníkovi umožňuje přístup do osobní oblasti, a tedy i ke shromažďování údajů, musí být zacházeno přísně důvěrně a nesmí být za žádných okolností předáno třetím stranám. Zákazník přijme vhodná a vhodná opatření, aby zabránil třetím stranám znát jeho heslo. Za škody způsobené zneužitím hesla nenese monteurzimmerguru.de odpovědnost. Zákazník je povinen vždy udržovat obsah a profilové informace, které má k dispozici, aktuální a neprodleně monteurzimmerguru.de o zneužití svého profilu.

b) Omezení používání

Informace získané o monteurzimmerguru.de mohou být použity pouze osobně a pouze pro spojení s pronájmem a pronájmem nabízených nájemních nemovitostí. Automatický dotaz na obsah na monteurzimmerguru.de skripty nebo podobnými skripty je zakázán. Zákazník nesmí obsah svého osobního monteurzimmerguru.de nebo zcela používat k výstavbě vlastní databáze nebo jinému komerčnímu využití dat, využití dat nebo poskytování informací. Propojení nebo integrace databáze monteurzimmerguru.de prvků této databáze s jinými databázemi nebo meta-databázemi je zakázáno.

§ 7 Odpovědnost

a) Zřeknutí se odpovědnosti

monteurzimmerguru.de jejich právní zástupci a zástupní zástupci odpovídají pouze za úmysl nebo hrubou nedbalost. Pokud jde o základní smluvní závazky (tedy o závazky, jejichž dodržování má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy), odpovídá rovněž mírná nedbalost. Odpovědnost je omezena na předvídatelnou, smlouvu typickou, přímou průměrnou škodu. V případě hrubého porušení nepodstatné smluvní povinnosti z nedbalosti odpovídá společnost monteurzimmerguru.de podnikatelům pouze ve výši předvídatelné, smlouvou typické přímé průměrné škody.

b) Výhrada odpovědnosti

Výše uvedené vyloučení odpovědnosti se netýká odpovědnosti za škody vzniklé zraněním na životě, končetině nebo zdraví. Ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek rovněž zůstávají vyloučením odpovědnosti nedotčena.

c) Zálohování dat

monteurzimmerguru.de provádí efektivní zálohování dat v souvislosti s poskytováním služeb, ale nepředpokládá obecnou záruku zálohování dat pro data přenášená uživatelem. Uživatel je také zodpovědný za vytváření vhodných záloh svých dat v pravidelných intervalech a tím za prevenci ztráty dat. monteurzimmerguru.de bude při poskytování dohodnuté služby poskytovat přiměřenou péči a poskytne zálohu údajů s nezbytnými odbornými znalostmi. Společnost monteurzimmerguru.de však nezaručuje, že uložený obsah nebo údaje, ke které uživatel přistupuje, nebudou náhodně poškozeny nebo zfalšovány, ztraceny nebo částečně odstraněny.

d) Obsah

Webová stránka monteurzimmerguru.de obsahuje hlavně obsah zveřejněný uživateli. monteurzimmerguru.de odstraní obsah, pokud existují důkazy o porušení těchto smluvních podmínek, zákonů nebo práv třetích stran. Pokud jde o obsah zveřejněný třetími stranami, monteurzimmerguru.de je odpovědný pouze jako poskytovatel služeb. Oprávněné osoby, zejména vlastníci autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, se mohou hlásit v rozporu s právy a požádat o jejich odstranění. monteurzimmerguru.de nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost obsahu obsahu zveřejněného na webových stránkách třetími stranami.

§ 8 Závěrečná ustanovení

a) Místo soudní příslušnosti

Jako výlučné místo soudní příslušnosti pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy je dohodnuto sídlo společnosti monteurzimmerguru.de v Budenheimu za předpokladu, že zákazníkem je obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond podle veřejného práva nebo pokud zákazník nemá místo soudní příslušnosti ve Spolkové republice Německo.

b) Volba práva

Pokud nejsou v rozporu s domácím právem zákazníka závazná zákonná ustanovení, považuje se německé právo za dohodnuté s vyloučením Úmluvy OSN o prodeji.

c) Doložka o oddělitelnosti

Neúčinnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost zbývajících všeobecných obchodních podmínek.